Podeu descarregar el PEC/NOFC (Projecte Educatiu de Centre / Normes d'Organització i Funcionament del Centre) al següent enllaç:

 descarregarpecnofc

 

 

 

Fragment del Projecte Educatiu de Centre / Normes d'Organització i Funcionament del Centre (juny 2015):

 

RAÓ DE SER

L'Institut Escola Costa i Llobera és un centre públic de la Generalitat de Catalunya compromès amb l'educació en la franja d'edat entre els 3 i els 18 anys, amb una trajectòria que es remunta a l'any 1958.

L'Institut Escola s'esforça en proporcionar una educació integral, d'una forma inclusiva, que permeti la socialització de l'alumnat, tot establint una relació positiva entre els diferents membres de la comunitat educativa, respectant la diversitat sòcio cultural  i desenvolupant el coneixement i el sentit de pertinença a la comunitat on s'insereix.

Al llarg de la nostra trajectòria escolar hem posat un èmfasi especial en dos instruments pedagògics com són la biblioteca escolar i el gabinet psico sòcio pedagògic (actualment Equip d'Atenció a la Diversitat).

La biblioteca/mediateca és un espai pedagògic cabdal del projecte i, des de l'inici del centre, ha tingut una persona bibliotecària que participa i es coordina amb les diferents etapes educatives i l’equip directiu. De fet, quan parlem de la biblioteca/mediateca no parlem  només d'un lloc sinó d'un àmbit de col·laboració, amb recursos organitzats, i dinamització del conjunt de l'escola. Proporciona informacions, idees i dota la comunitat (alumnes, mestres, famílies, escoles del barri...) de les eines per aprendre en el transcurs de la vida, fent possible que esdevinguin ciutadans responsables i participatius. La biblioteca té un accés directe al carrer perquè vol estar oberta al barri tot oferint  els seus serveis a les escoles de la zona i a les famílies.

La biblioteca de l'Institut Escola s'ha projectat vers altres projectes de biblioteques escolars i ha ajudat a estructurar-los mitjançant trobades, participació en cursos de formació i elaboració de programes informàtics de gestió.

També des dels seus orígens, l’escola ha assumit el compromís d’una educació inclusiva i d’atenció a la diversitat dels alumnes. L’Equip d’Atenció a la Diversitat (EAD) és l’encarregat de donar suport i eines d’intervenció a l’equip d’escola. Està format per mestres d’Educació Especial, professorat amb l’especialitat de psicologia/pedagogia i l’especialista de l'Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). L’Associació de Mares i  Pares d'Alumnes col·labora en complementar l'equip mitjançant la contractació d’una psicòloga i una psicopedagoga que s'integren a l'EAD. Des del curs 2006-2007 l'Escola disposa d'una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), adequada a la singularitat d’un centre 3-18, seguint els principis d’inclusió.

La programació estratègica ha estat  una constant en les darrers anys, perquè l'Escola vol vertebrar a curt, mitjà i llarg termini  tots els programes d’innovació i experimentació que el centre es proposa desenvolupar. En aquest sentit, el centre ha estat compromès en plans estratègics com:

-          Gestió integrada 3-18” (2000-2004)

-          Coherència educativa en un context global” (2004-2006)

-          Pla Estratègic per a la Millora de l’Autonomia de Centre, anomenat “Pla de Plans” (2006-2011)

-          Acord de Coresponsabilitat Departament d'Ensenyament (des de 2012)

Catalanitat, com a forma de construir la pròpia identitat i establir els lligams comunitaris indispensables, tot mantenint l’interès i el respecte per les cultures més allunyades. Entenem que el procés de socialització passa per desenvolupar el sentiment de pertinença i arrelament a una societat concreta, tot i estar oberts a les altres cultures , tan pel que fa a les seves influències com a l’acollida de l’alumnat de les que procedeix.

Pluralisme i tolerància, com a principis per a acollir la diversitat ideològica, religiosa, política i social. L’escola acull la més àmplia diversitat ideològica, social i religiosa de les famílies i l’alumnat dins del respecte als principis de la democràcia. La tolerància fa possible el contrast d’opinions i converteix en un valor positiu aquella diversitat.

Convivència, solidaritat i cooperació com a valors que presideixen les relacions entre persones, les comunitats i els pobles. El dia a dia exigeix passar del camp de les idees al camp de les actuacions.

Acolliment de la diversitat d’origen personal, cultural o social com a forma de desenvolupar al màxim les potencialitats individuals de les persones. L’escola ha de superar positivament els reptes que planteja l’arribada de població immigrant, proporcionant recursos per a la seva inclusió i l’adaptació dels materials que permeten el seu aprenentatge amb l’objectiu de que l’alumnat nou arribi a gaudir de les mateixes oportunitats que l’alumnat del propi país. L’escola ha de compensar les diferències d’origen social fent, si cal, una discriminació positiva de les franges d’alumnat més necessitat. De la mateixa manera, l’escola ha de tenir una especial sensibilitat en el tractament de la diversitat de caràcter personal, desenvolupant els mitjans de suport, afavorint la inclusió d’aquest alumnat en el grup classe ordinari i treballant en la línia de l’escola inclusiva.

Cultura de la justícia, la sinceritat, l’esforç personal , la reflexió crítica i el realisme. L’escola ha d’estar impregnada d’uns valors que orienten tota intervenció educativa d’una manera explicitada en els currículums. La justícia i la sinceritat han de presidir les relacions entre l’equip docent i l’alumnat, i entre cada una d’aquestes parts. La cultura de l’esforç personal, la reflexió crítica i el realisme han de permetre encarar els aprenentatges d’una forma eficaç, enriquidora per tot tipus d’alumnat i formativa en el nivell més bàsic de la persona.

Compromís amb els principis de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient. En un món globalitzat, en una etapa d’implementació no equitativa del consum de bens i d’energia, i  l’amenaça que provoca aquests desequilibris, cal treballar des del món educatiu conductes i valors alternatius, tendents a assolir millores en el medi ambient i una forma de vida sostenible.

Cultura de la participació dels diferents protagonistes de la vida del centre. Alumnat, famílies i equip docent tenen responsabilitats específiques en la vida de l’escola, però no són compartiments estancs sinó que necessiten interaccionar per tal d’assolir plenament els objectius propis de la seva funció. L’Escola ha de potenciar la participació de famílies, alumnat i professorat en la vida del centre, programant espais de trobada i contactes a diversos nivells, tan dins de cada àmbit com entre àmbits.

Escola oberta a la comunitat. Voluntat de treballar per una educació a temps complert. Cordinació amb els recursos humans, culturals i professionals de l'entorn , tot integrant i enriquint el temps no lectiu en un únic projecte educatiu. Els ambients d'aprenenatge han de ser més “espais de treball i vivència” que no pas “llocs de recepció i estudi.

Compromís de col·laboració i coordinació amb el món educatiu, els moviments de renovació pedagògica i amb l’entorn social. L’IE Costa i Llobera ha estat lligada, des dels seus orígens a diversos moviments que han estat fites de la renovació pedagògica a Catalunya. La formació permanent del professorat, realitzada institucionalment en el centre i com estímul des del centre per a ser realitzada en altres àmbits formatius, forma part d’aquesta voluntat renovadora. L’Escola Costa i Llobera està integrada en les coordinacions escolars de districte i de ciutat, i està oberta al seu entorn social del districte del que forma part.

Voluntat de servei públic a la societat. Entenem la relació del professorat i de l’escola amb l’estructura educativa pública com una voluntat de servei a la societat, entenent que és l’escola pública la que ha d’afavorir la igualtat d’oportunitat de l’alumnat . Aquesta voluntat de servei és un compromís per a la millora de la qualitat de l’escola pública, partint del treball per a l’optimització del funcionament del propi centre i col·laborant en les iniciatives que tendeixin a millorar el conjunt de l’Escola Pública.

 

LA MISSIÓ

La missió de l’IE Costa i Llobera és la d’educar el seu alumnat de 3 a 18 anys per tal que pugui socialitzar-se plenament i en les millors condicions possibles, d’una forma positiva, constructiva i lliure.

L’Escola Costa i Llobera és una escola pública catalana des de 1988, tot i que va néixer com escola privada el 1958 i, des del primer moment, es va arrenglerar amb l’escola activa, arrelant-se al moviment de renovació pedagògica i incorporant les diferents aportacions pedagògiques pròpies de cada moment i etapa.. Part essencial d’aquests plantejaments són el treball en equip del professorat, i la col·laboració de famílies i alumnat amb la vida del centre per tal d’aconseguir una educació integral.

En aquesta línia, els elements educatius que defineixen l’Escola Costa i Llobera són:

1)       Integració de la gestió del centre entre els 3 i els 18 anys, amb òrgans de govern i consell escolar comuns.

2)       Optimització de recursos humans i didàctics, i utilització de metodologies adequades a cada nivell per tal d’obtenir uns resultats acadèmics satisfactoris segons les possibilitats de cada alumne. Potenciació de la biblioteca escolar, implementació de les TIC, millora permanent dels laboratoris, tallers i aules especialitzades, participació en programes europeus, nacionals o estatals, activitats extraescolars i realització d’activitats escolars fora del centre (visites, excursions, estades, campaments, intercanvis, etc).

3)       Tractament apropiat de la diversitat sigui d’origen personal o social.

4)       Valoració del paper de la tutoria i la orientació personal i de grup.

5)       Educació en els valors.

6)       Estímul de la participació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre.

7)       Estímul de la participació dels representants de l’alumnat en els àmbits de coordinació de delegats de centres educatius.

8)       Formació permanent del professorat en el propi centre i estímul de la formació fora del centre.

9)       Divulgació de les experiències positives sorgides del propi centre i acollida de les experiències que arriben d’altres centres.

10)    Participació en la coordinació d’escoles del districte i àmbits superiors.

11)    En el context de la voluntat de servei i el compromís pedagògic que parteix del propi centre, voluntat de treballar també per a la millora de la qualitat de l’Escola Pública en general.

 

VISIÓ

L’Institut Escola Costa i Llobera es vertebra al voltant d’un projecte definit i compartit. La seva manera de fer  combina posicions consolidades des de fa temps, i elements innovadors que sovint ajuden a reconstruir permanentment aquest projecte conjunt. El pòsit pedagògic de compartir un projecte proporciona a l’Institut Escola una sòlida columna vertebral que li permet fer front als nous reptes, i integrar el professorat que s'hi va incorporant.

La planificació estratègica indica la voluntat d'actuar en el present, amb una perspectiva de  futur.

Els canvis socials,  econòmics  tecnològics, la globalització i la mobilitat professional consegüent, exigeixen atenció a les adaptacions   de la nostra manera de fer escola, a  les necessitats  derivades del canvi general per donar respostes particulars. Aquesta perspectiva requereix una especial atenció a les llengües estrangeres i al domini de les tecnologies de la informació, l'obertura a altres realitats socials i culturals, al desenvolupament de la capacitat d'aprendre i formar-se permanentment, a tenir capacitat d'adaptació als canvis, tot plegat en el marc d'un compromís ètic i social en el que cada alumne trobi el seu lloc en la societat en la que vivim.

 

Nou telèfon :

 937 006 987 

 

PLANTILLA_web_copy.jpg

hi_participem_petit.png

sergi_faustino_residència.jpg

logo_EN21_centres_horitzontal_300px.png

1377268996 document text down

DOCUMENTS RELACIONATS:

> Projecte de Direcció 2018-2022

Pla de Lectura 2010

> Projecte Lingüístic 18-19 (en revisió)

> TIC a l'Escola

> Carta de compromís

> Pla Experimental de Llengües Estrangeres

> Projecte de convivència del centre (en elaboració)

 

> Projecte Educatiu de Centre i Normes d'Organització i Funcionament del Centre

Go to top